Download hier de
Privacyverklaring

FIZIER subsidieadvies & projectmanagement B.V. (hierna: FIZIER) hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en daarmee ook aan uw privacy. In deze privacyverklaring wordt een toelichting gegeven op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens. 

Artikel 1 Algemeen

FIZIER verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. FIZIER verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2 Contactgegevens

FIZIER is de verwerkingsverantwoordelijke en als volgt bereikbaar:
Winette de Graaf
Puccinistraat 39
8471 PC  WOLVEGA
06 4177 5666
winette.degraaf@fizieradvies.nl
www.fizieradvies.nl

Artikel 3 Strekking

 1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over personen bevatten en waarmee die personen identificeerbaar zijn.
 2. Deze privacyverklaring is van toepassing op
 3. (potentiële) opdrachtgevers van FIZIER;
 4. bezoekers van de website van FIZIER (fizieradvies.nl);
 5. ontvangers van commerciële e-mails van FIZIER;
 6. alle andere personen die contact opnemen met FIZIER of van wie FIZIER persoonsgegevens verwerkt;
 7. anderszins zakelijke relaties.
 8. De privacyverklaring vormt een integraal onderdeel van de tussen de partijen gesloten overeenkomst. In geval van discrepanties tussen de bepalingen van deze privacyverklaring en de bepalingen van de overeenkomst, hebben de bepalingen van deze privacyverklaring voorrang.
 9. FIZIER verwerkt persoonsgegevens voor:
 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • de uitvoering van een wettelijke plicht;
 • relatiebeheer;
 • facturering;
 • urenadministratie van de voor u uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 4 Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 1. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 2. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
 • initialen;
 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • BSN nummer;
 • personeelsnummer;
 • opleidingsgegevens;
 • loongegevens.


Artikel 5 Cookiebeleid

Door de website van FIZIER (www.fizieradvies.nl) wordt gebruikgemaakt van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te kunnen laten functioneren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 6 Links naar websites van derden

De website van FIZIER (www.fizieradvies.nl) kan links naar websites van derden bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van FIZIER zijn verbonden. FIZIER kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Artikel 7 Geautomatiseerde besluitvorming

FIZIER neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. FIZIER gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

 • Microsoft office 365;
 • Catalina Apple;
 • Adobe Acrobat;
 • PDF Expert;
 • Nebo;
 • Yuki;
 • Diverse overheidsprogramma’s voor het indienen van aanvragen.

Artikel 8 Beveiliging

 1. FIZIER beschermt de persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek, met behulp van passende technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.
 2. FIZIER informeert opdrachtgever als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.
 3. In het geval van een beveiligingsincident of datalek, zal FIZIER de opdrachtgever daarvan binnen 48 uur nadat zij dit datalek heeft ontdekt schriftelijk op de hoogte brengen en zal zij alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van een dergelijk veiligheidsincident te onderzoeken en te verhelpen. FIZIER zal de opdrachtgever daarbij voorzien van alle nodige informatie.
 4. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.


Artikel 9 Bepalingen betreffende verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Door FIZIER worden persoonsgegevens slechts aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.
 2. De derde betreft de subsidie verstrekkende instantie.


Artikel 10 Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via eerder genoemde contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van FIZIER. Teneinde zeker te weten dat FIZIER op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan FIZIER u vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. FIZIER neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Artikel 11 Bepalingen betreffende beëindiging van gegevensbewaring

 1. FIZIER zal de geregistreerde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij op grond van wettelijk voorschrift anders is voorgeschreven. Indien er geen wettelijk of andersoortige noodzaak meer bestaat tot het bewaren van gegevens worden alle tot de persoon te herleiden gegevens ontoegankelijk gemaakt dan wel vernietigd. In de praktijk impliceert dit veelal een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 2. Na het einde van de dataverwerkingsactiviteiten namens de opdrachtgever, zal FIZIER, naar keuze van de opdrachtgever, alle persoonlijke gegevens en alle kopieën daarvan terugsturen naar de opdrachtgever of deze gegevens uit zijn systemen verwijderen en een dergelijke verwijdering bevestigen aan de opdrachtgever.


Artikel 12 Klachten

Als u klachten heeft over hoe FIZIER omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via de eerder genoemde contactgegevens. FIZIER helpt u graag met het vinden van een oplossing binnen een termijn van vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.