Download hier de
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die met FIZIER subsidieadvies & projectmanagement B.V. als opdrachtnemer een opdracht sluit.
 2. Opdrachtnemer: FIZIER subsidieadvies & projectmanagement B.V. (hierna: FIZIER).
 3. Overeenkomst(en): alle Overeenkomsten tussen FIZIER en de Opdrachtgever, niet beperkt tot Overeenkomsten van opdracht.
 4. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht, dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de Werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.
 5. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan FIZIER ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door FIZIER vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen FIZIER en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en elke daarmee verband houdende, daaruit voortvloeiende of daaropvolgende Overeenkomst, alsmede op elk volgend bod.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen daarvan, zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met FIZIER voor de uitvoering waarvan diensten van derden worden betrokken.
 5. Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van FIZIER zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. FIZIER is slechts aan door haar gemaakte aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen plaatsvindt, tenzij anders aangegeven.
 3. De in de aanbieding genoemde vergoedingen voor de Werkzaamheden zijn exclusief BTW, eventuele heffingen van overheidswege, eventuele administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van FIZIER is FIZIER hieraan niet gebonden tenzij FIZIER anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht FIZIER niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever ontvangt van FIZIER een schriftelijk aanbod.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de aanvaarding van het aanbod binnen 30 dagen na ontvangst van het aanbod, schriftelijk mededeelt aan FIZIER óf nadat FIZIER aan Opdrachtgever kenbaar maakt dat zij met de uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt en de Opdrachtgever hierop niet binnen 24 uur (werkdagen) schriftelijk heeft verklaard het aanbod te verwerpen.
 3. Zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen, is FIZIER gerechtigd om de capaciteit elders in te zetten.
 4. Het aanbod is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan FIZIER verstrekte informatie.
 5. De Overeenkomst omvat uitsluitend Werkzaamheden die in het aanbod zijn omschreven, behoudens eventuele latere wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. De Overeenkomst eindigt doordat de overeengekomen Werkzaamheden zijn volbracht of eerder door opzegging, onverminderd de overige wijzen waarop de overeenkomt krachtens de wet kan eindigen.


Artikel 5 Overmacht

Niet voor rekening van FIZIER komen tekortkomingen die het gevolg zijn van feiten die niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet of verkeersopvattingen voor haar rekening komen, waaronder – maar daartoe niet beperkt – stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming of het ontbreken van de mogelijkheid tot elektronische gegevensuitwisseling.

Artikel 6 Gegevens en informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke FIZIER overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van FIZIER te stellen.
 2. FIZIER heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever vrijwaart FIZIER voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van door Opdrachtgever of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan FIZIER ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 5. Opdrachtgever is gehouden FIZIER onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.


Artikel 7 Uitvoering van de opdracht

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 404 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FIZIER.
 2. FIZIER bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever derden – niet aangesloten bij FIZIER – bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met FIZIER overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op FIZIER.
 4. FIZIER zal de Werkzaamheden naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. FIZIER kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.


Artikel 8 Geheimhouding

 1. FIZIER is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. FIZIER is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval FIZIER voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij de stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door FIZIER voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van FIZIER, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.


Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. FIZIER behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van FIZIER, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter beschikking te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van FIZIER.


Artikel 10 Honorarium

Opdrachtgever is aan FIZIER een honorarium verschuldigd zoals genoemd in de Overeenkomst.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na de factuurdatum zoals vermeld op de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde termijn heeft betaald, is FIZIER gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van FIZIER, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die FIZIER maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.


Artikel 12 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan FIZIER kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame – zulks ter beoordeling van FIZIER – heeft FIZIER de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.


Artikel 13 Opzegging

 1. Opdrachtgever en FIZIER kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld met inachtneming van een termijn van vier weken te rekenen vanaf de datum waarop de opzegging plaatsvindt.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt voordat FIZIER de opdracht heeft voltooid, dient Opdrachtgever de reeds door FIZIER verrichte werkzaamheden op urenbasis te vergoeden tegen een uurtarief van €135. Betaling van dit bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum zoals vermeld op de factuur, door Opdrachtgever te geschieden.
 4. FIZIER behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden, onverminderd diens recht op eventuele schadevergoeding. Voor zover de overdracht van de Werkzaamheden voor FIZIER extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht en zal Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na factuurdatum zoals vermeld op de factuur voldoen.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. FIZIER zal haar Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is FIZIER voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. De aansprakelijkheid van FIZIER voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot
 3. het bedrag dat Opdrachtgever als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan FIZIER heeft betaald ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, doch niet hoger dan
 4. het bedrag van het over de laatste zes maanden door Opdrachtgever aan FIZIER op grond van de Overeenkomst betaalde honorarium, met dien verstande dat FIZIER nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor een hoger bedrag dan € 50.000.
 5. De aansprakelijkheid van FIZIER voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door FIZIER gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
 6. FIZIER is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan FIZIER of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van of namens Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever (mede) handelt ten behoeve van derden, staat zij ervoor in dat deze gebonden zijn aan de in deze algemene voorwaarden vervatte bedingen.
 7. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door FIZIER, is FIZIER nimmer aansprakelijk. Evenmin is FIZIER aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
 8. Opdrachtgever vrijwaart FIZIER voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan FIZIER onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of welke anderszins het gevolg is van handelen of omissies van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met het verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van FIZIER.
 9. FIZIER heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij Opdrachtgever haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Indien Opdrachtgever dergelijke medewerking niet (volledig) verleent, verliest Opdrachtgever ieder recht op vergoeding van schade jegens FIZIER.
 10. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met FIZIER als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.


Artikel 15 Internetgebruik en E-mail

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen Opdrachtgever en FIZIER op verzoek van één van hen door middel van elektronische communicatiemiddelen zoals – maar daartoe niet beperkt – e-mail, WeTransfer en WhatsApp, met elkaar communiceren. Zowel FIZIER als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar daartoe niet beperkt – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en FIZIER stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.                
Artikel 16 Verwerking van persoonsgegevens

Opdrachtgever verstrekt persoonsgegevens aan FIZIER dan wel wisselt persoonsgegevens met FIZIER uit in het kader van de opdracht. De persoonsgegevens zoals FIZIER die in dit kader verwerkt staan beschreven in de ‘Privacy Verklaring FIZIER’. Dit geldt ook voor de doeleinden van gebruik van deze gegevens.

Artikel 17 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens FIZIER in verband met het verrichten van Werkzaamheden door FIZIER  in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18 Overige bepalingen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FIZIER waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Als één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar is, laat dit de werking van de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.